Miš i tastatura

U radu s računarom koriste se miš i tastatura. Pomoću njih komuniciramo s računarom, dajemo mu naredbe i unosimo podatke.

Miš je uređaj pomoću kojeg pokrećemo programe, označavamo objekte i pozivamo naredbe. Iako se sve to može postići i pomoću tastature, ona se više koristi za unos podataka.

S obzirom da postoji više izvedbi miša, on osim dviju tipki može imati točkić i tipke s različitim funkcijama.

Svaki miš ima najmanje dvije tipke: lijeva se koristi za odabir naredbi, biranje opcija u dijaloškim okvirima, označavanje objekata i njihovo povlačenje (premještanje), a desna tipka poziva meni s naredbama koje se odnose na označeni objekt (objektni meni). Nakon otvaranja objektnog menia, naredba se bira lijevom tipkom miša. Točkić se koristi za pomicanje po otvorenom prozoru gore-dolje.

Miš ima svoj pokazivač na ekranu u obliku strelice ili šake s ispruženim kažiprstom i kako pomičemo miš po podlozi, tako se pomiče njegov pokazivač na ekranu. Pokazivač miša mijenja oblik zavisno o radu računara, npr. kada računar izvodi određenu naredbu, pokazivač ima oblik pješčanog sata.

Za uspješno korištenje miša potrebno je savladati tri pokreta: klik, dvostruki klik i povlačenje.

Klik – postavi se pokazivač miša na potrebni objekt, npr. tipku Start u donjem lijevom uglu ekrana (strelica se mora nalaziti iznad natpisa Start) i pritisne lijeva tipka miša.

Dvostruki klik – dva puta se brzo pritisne lijeva tipka miša nad objektom. Dvostrukim klikom na ikonu programa otvaramo izabrani program, dvostrukim klikom u tekstu označimo riječ, a dvostrukim klikom na objekt (npr. sliku ili crtež) otvorimo dijaloški okvir za uređivanje tog objekta.

Povlačenje – pritisnuti i držati pritisnutom lijevu tipku miša nad označenim objektom i vući miš (i označeni objekt) na drugo mjesto na ekranu. Kada se miš postavi na potrebno mjesto, otpusti se tipka. Ovaj se način koristi za premještanje objekata.

Određena naredba se bira tako da se klikne se na njezinu tipku. Za otvaranje menia potrebno je kliknuti na njegovo ime, a kad se meni otvori, klikne se na željenu naredbu.

Način na koji će se miš ponašati određujemo u dijaloškom okviru Mouse Properties.

Tastatura

Tastatura se koristi za unos podataka i zadavanje naredbi. Standardno, tastatura se sastoji od tipki podijeljenih u četiri grupe: slovni dio (tipke sa slovima), numerički dio (tipke s brojkama s desne strane), tipke kursora (između slovnog i numeričkog dijela) i funkcijske tipke (F1 – F12) koje se nalaze iznad slovnog dijela. Savremene tastature imaju dodatne tipke za Internet i elektroničku poštu, multimediju i gašenje računara.

Pomoću slovnog i numeričkog dijela tastature unosimo podatke i dodjeljujemo imena datotekama i folderima. Tipke kursora se koriste za pomicanje po prozoru programa, a funkcijske tipke za brzo pozivanje određenih funkcija. 

Slijedi tablica s opisom pojedine tipke. 

Tipka

Funkcija

Slovni dio tastature

Tab F

tabulator za uvlake

Caps Lock

pisanje verzalom (velikim tiskanim slovima)

Shift

veliko slovo ili gornji znak na tipkama (#, $, %)

Crtl (Control)

u kombinaciji sa slovnom tipkom poziva određenu naredbu

Windows (Prozor)

otvara meni Start

Alt

u kombinaciji sa slovnom tipkom otvara meni

Razmaknica

razmak među znakovima

Alt Gr

u kombinaciji sa slovnom tipkom daje donji desni znak (@, {, |, €)

tipka objektnog menia

otvara objektni meni

Backspace 

brisanje znaka lijevo od točke unosa

Enter 8

prelazak u novi redak (novi odlomak)

Tastatura kursora

Insert

uključuje/isključuje opciju “piši preko postojećeg”

Delete, Del

brisanje znaka desno od točke unosa

Home

pomiče tačku unosa na početak retka (teksta unutar polja)

End

pomiče tačku unosa na kraj retka

Page up

pomiče jedan ekrangore

Page Down

pomiče jedan ekran dole

strelice

pomiču tačku unosa jedan znak lijevo-desno, redak gore-dole

Ostale tipke

NumLock

uključuje/isključuje numerički dio tastature

Esc (Escape)

izlaz iz dijaloškog okvira ili menia

F1

poziva pomoć aktivnog programa

F2-F12

funkcije ovise o programu u kojem se pozivaju

Za početno veliko slovo koristi se tipka Shift koja se pritisne istovremeno s tipkom slova. Tipka CapsLock uključuje pisanje velikim slovima, pritom svijetli kontrolna sijalica. Tekst koji unosimo ispisivat će se velikim tiskanim slovima tako dugo dok ne isključimo tipku CapsLock (isključi se kontrolna sijalica).

Za uvlačenje teksta koristi se tipka tabulatora (Tab) tako da se svakim pritiskom na nju tačka unosa pomiče za zadani pomak tabulatora udesno, a istovremeni pritisak tipke Shift i Tab pomiče kursor na prethodnu poziciju, odnosno zadani pomak tabulatora ulijevo.

Tipke Ctrl, Alt i AltGr koriste se sa slovnim tipkama, a potrebne kombinacije se pišu pomoću znaka plus (+), što znači da je potrebno istovremeno pritisnuti sve tipke povezane znakom +.

Tipka Ctrl sa slovnom tipkom poziva određenu naredbu. Tako kombinacija Ctrl+O (istovremeno se pritisnu tipka Ctrl i slovo O) poziva dijaloški okvir za otvaranje dokumenta, Ctrl+P za ispis dokumenta, Ctrl+Z aktivira naredbu Poništi (Undo) – poništi zadnju radnju (npr. pogrešan unos), dok kombinacija Ctrl+Alt+Delete resetuje računar. Ovakve kombinacije tipki se zovu prečaci i oni su navedeni u meniu  pored imena naredbi za koje takvi prečaci postoje.

Tipku Alt u kombinaciji sa slovnom tipkom otvara meni čije ime započinje upotrijebljenim slovom, npr. Alt+F otvara meni File, Alt+E meni Edit, Alt+H meni Help. Koja će se kombinacija tipki upotrijebiti, zavisi o instaliranoj verziji Windowsa i programa u kojem radite.

Kada otvorimo meni, pomoću tipki sa strelicama označimo potrebnu naredbu i pritisnemo tipku Enter, nakon čega tu naredbu i aktiviramo. Po opcijama dijaloških okvira pomičemo se pomoću tipki sa strelicama i pomoću tipke tabulatora, tako se svaki meni i naredba mogu izabrati pomoću tastature.

Kombinaciju tipki Alt i Tab (tabulator) koristimo za premještanje među programima tako da držimo pritisnutu tipku Alt, a svakim pritiskom na tipku tabulatora Windowsi se premještaju u sljedeći otvoreni dokument ili program.

Tipku AltGr (na nekim tastaturama samo Alt s desne strane razmaknice) koristimo za unos znakova koji se nalaze u donjem desnom uglu tipki sa slovima i brojevima, kao što je @ kod pisanja e-mail adresa, €, vitičaste i uglate zagrade i drugo, tako da pritisnemo tipku AltGr i tipku sa znakom koji želimo unijeti u dokument.