Računarske mreže

Šta su računarske mreže?

Masovna upotreba računara dovela je do potrebe razmjene podataka između skupine računara, što je ostvareno povezivanjem računara u sistem nazvan računarska mreža. Računarsku mrežu mogu činiti posve jednostavni sistemi koji se sastoje od svega nekoliko računara (u principu, čak i dva povezana računara možemo smatrati računarskom mrežom), dok s druge strane postoje i složene mreže u kojima se broj međusobno povezanih računara (bilo direktno ili indirektno) izražava čak u milionima.

Šta je kompresija podataka i na koji način se postiže?

Sistemi za prenos podataka trebali bi da imaju što je god moguće veću brzinu prenosa podataka, što se, između ostalog, postiže i kompresijom podataka. Pod kompresijom podataka smatramo postupke koji omogućavaju da se ista informacija izrazi manjim brojem znakova ili općenito bita.

Šta je paralelni, a šta serijski prenos podataka?

Kod prenosa digitalnih podataka razlikujemo dvije vrste prenosa: paralelni prenos i serijski prenos. Kod paralelnog prenosa istovremeno se kroz više vodiča (žica) prenosi više bita, najčešće osam bita koji tvore jedan bajt. Zbog toga često kažemo da se kod paralelnog prenosa podaci prenose bajt po bajt. Kod serijskog prenosa podaci se prenose bit po bit. Na prvi pogled izgleda da se serijski prenos može realizirati koristeći isključivo jedan vodič. Međutim, ipak je neophodan i drugi vodič, tzv. masa, da bi se mogao zatvoriti strujni krug između računara koji vrše razmjenu, tako da se serijski prenos realizira kroz par vodiča.

Šta je modulacija?

Pretvaranje digitalnih signala koji izlaze iz računara u analogne signale koji sadrže istu informaciju, a koji su takvog oblika da se bez problema prenose kroz telefon­sku mrežu zove se modulacija, a uređaji koji obavljaju ovaj postupak nazivaju se modulatori.

Nakon prijema moduliranog signala, potrebno je ovaj signal vratiti u prvobitni oblik. Taj postupak naziva se demodulacija, a uređaji koji obavljaju ovaj postupak nazivaju se demodulatori.

Šta je modem i kakve vrste modema postoje?

Modulator i demodulator najčešće se objedinjuju u jedan uređaj nazvan modem (skraćenica od Modulator i Demodulator). Stoga se kao posrednik između računara i telefonske mreže uvijek nalazi modem. Modemi mogu biti ugrađeni u samo kućište računara, i tada se nazivaju interni (unutrašnji) modemi, a mogu biti i izvan kućišta kao posebni uređaji koji se priključuju na serijska vrata računara, i tada se nazivaju eksterni (vanjski) modemi.

Šta je telefaks i kako rade telefaks uređaji?

Postupak prenosa crteža i fotografija na daljinu kroz telefonsku mrežu, koji se naziva fototelegrafija, telefoto prenos, faksimilprenos, telefaks ili samo skraćeno faks, također se zasniva na upotrebi modema. Zapravo, uređaj za faksimil prenos je kombinacija skenera, štampača, modema i specijaliziranog računara za obradu. Skener sliku sa papira pretvara u dig­italni zapis, koji se nakon obrade u specijaliziranom računaru modulira uz pomoć modema i šalje kroz telefonsku mrežu.

Kakva je razlika između LAN i WAN mreža?

Sve računarske mreže možemo grubo podijeliti na lokalne ili LAN (Local Area Network) mreže i globalne, rasprostranjene ili WAN (Wide Area Network) mreže. Pod lokalnim mrežama obično podrazumijevamo mreže koje povezuju računare na relativno malom prostoru (npr. unutar neke škole ili fabrike), dok rasprostranjene mreže međusobno povezuju računare na znatno širem prostoru, koji može obuhvatiti i čitav svijet. Rasprostranjene mreže također međusobno povezuju i skupine lokalnih mreža. Ukoliko su računari u mreži povezani isključivo kablovima različite vrste, pri čemu je to povezivanje ili neposredno, ili preko relativno malog broja uređaja za posredovanje, tada se sigurno radi o LAN mreži i kada računari nisu blizu jedan drugom.

Šta je mrežni server?

Nadzor nad lokalnom mrežom obično se prepušta jednom od računara u mreži koji se naziva poslužitelj mreže ili mrežni server. To je obično najjači računar unutar lokalne mreže, i koji je najčešće posebno dizajniran za svrhu upravljanja mrežom.

Šta je peer-to-peer mreža?

Kod malih lokalnih mreža prisustvo servera se može izbjeći, tako da se svakom računaru dodijele jednaka prava. U takvim mrežama, koje se zovu peer-to-peer mreže, svaki računar obavlja i ulogu nadzora mreže. Ovakve mreže su jef­tine i pouzdane, jer kvar servera neće dovesti do prestanka funkcioniranja mreže. 

Kako se još dijele računarske mreže?

Dijele se još na aktivne i pasivne (terminalske) mreže. Za razliku od svih do sada spomenutih računarskih mreža (koje možemo nazvati aktivne računarske mreže), kod terminalskih mreža isključivo jedan računar na sebe preuzima cjelokupnu obradu podataka, dok svi ostali računari samo dostavljaju glavnom računaru podatke na obradu, i prikazuju rezultate obrade.

Topologije lokalnih mreža.

Pod topologijom računarske mreže podrazumijevamo prikaz rasporeda veza između pojedinih čvorova mreže. Kod lokalnih mreža postoje tri glavne topologije: zvijezda, sabirnica i prsten.

Šta je čvor mreže?

Računare koji učestvuju u komunikaciji putem računarskih mreža nazivamo čvorovi mreže.

Šta je Ethernet?

Postoji mnoštvo mrežnih tehnologija kojima se realiziraju navedeni tipovi mrežnih topologija. Jedna od najčešće korištenih tehnologija poznata je pod nazivom Ethernet. Ova tehnologija realizira topologi­je tipa sabirnica (pri manjim brzinama prenosa) i zvijezda (pri većim brzinama prenosa), a omogućava brzine prenosa od 10 do 100 miliona bita u sekundi.

Čemu služe koncentrator, skretničar i usmjerivač?

Središnji uređaj u svakoj zvjezdastoj mreži je koncentrator (hab). Osnovni nedostatak koncentratora je u tome što on informacije pristigle od jednog računara šalje svim ostalim računarima koji su na njega priključeni, bez obzira kome su pristigle informacije zaista namijenjene. U slučaju velikog broja priključenih računara ovo može biti jako neefikasno. Postoji inteligentniji uređaj od koncentratora, nazvan skretničar (engl. switch). Za razliku od koncentratora, skretničar analizira primljeni paket informacija sa ciljem da utvrdi kome su one namijenjene, i nakon toga, šalje paket informacija samo onom računaru koji te informacije zaista i traži. U slučajevima kada se LAN mreža priključuje na WAN mrežu, potrebno je koristiti i usmjeri­vač ili ruter (engl. router). To je uređaj koji omogućava razmjenu podataka između različitih tipova mreža.

Šta je Internet?

Internet je, u stvari, najrasprostranjenija računarska mreža, koja omogućava pojedincima iz svih dijelova svijeta da međusobno komuniciraju i dijele informacije. Dakle, Internet je mreža koja povezuje mnoštvo drugih računarskih mreža širom svijeta u jednu ogromnu mrežu. Pored toga, Internet je i jedan ogromni informacioni sistem koji objedinjuje informacije pohranjene na svim tim računarima.

Šta je Internet provajder?

Kompanije koje pojedinci­ma nude pristup Internet-u nazivaju se Internet snabdjevači ili provajderi (engl. Internet Provider).

Šta je WWW servis?

WWW je danas ubjedljivo najrasprostran­jenija usluga koja se nudi putem Interneta. WWW se zapravo sastoji od nepreglednog broja hipertekstualnih dokumenata (nazvanih Web stranice) koji su međusobno povezani putem hiperlinkova. Ove dokumente kreiraju i međusobno povezuju, kako razne organizacije širom svijeta, tako i pojedinci.

Šta je elektronska pošta?

Elektronička pošta je sistem razmjene poruka između udaljenih korisnika, slično običnoj pošti, samo što se obavlja neuporedivo brže. Prilikom slanja elektroničke pošte, primalac poruke ne mora biti prisutan kod računara, nego primljenu poruku može pročitati kasnije, kad god pristupi sistemu elektroničke pošte.