Šta je informatika?

U današnjem svakodnevnom životu neprestano se susrećemo sa pojmom informatike, međutim, do današnjeg dana ne postoji općeprihvaćeni međunarodni konsenzus o tome šta je zapravo informatika. Na našim prostorima najviše se susreće sljedeća definicija:

Informatika je nauka koja se bavi proučavanjem računara kao savremenih sredstava za obradu informacija i upotrebom računara u raznim oblastima ljudske djelatnosti.

Šta je informacija?

Informacija predstavlja preslikavanje stanja jednog subjekta (izvora informacije) u stanje drugog subjekta (primaoca informacije), pri čemu to preslikavanje može biti različito za različite subjekte.

Informacije je moguće vrednovati na razne načine. Da bi od informacije imali koristi, ona mora biti ispravna, potpuna i blagovremena. Značaj ispravnosti i potpunosti informacije je očigledan. Značaj blagovremenosti najbolje možemo uvidjeti iz činjenice da ni najpotpunija i najtačnija informacija nije ni od kakve koristi ukuliko nije primljena u pravo vrijeme (tj. ukoliko je primljena sa zakašnjenjem). Većina teoretičara slaže se da postoje tri osnovne vrste informacija: činjenice, mišljenja i vjerovanja.

Šta je podatak?

Podatak je bilo kakav zapis (u bilo kakvom obliku) u kojem je zabilježen neki događaj, pojava, činjenica ili zapažanje iz okoline.

Podaci mogu biti zapisani na različite načine. Na primjer, bilo kakav tekst ili slika predstavljaju podatke, mada zapisane na različite načine. Stoga, podatke možemo podijeliti na tekstualne, brojčane, znakovne, slikovne, zvučne, itd.

Šta je obrada podataka?

Pod obradom podataka možemo smatrati skup aktinosti koje prevode podatke u oblik koji je upotrebljiv krajnjem korisniku Zajedno sa postupkom obrade informacija, obično se uporedo vrši postupak uskladištavanja (memoriranja) informacija.

Ručna obrada informacija ne može da obradi veliku količinu informacija, spora je i podložna greškama, a pored toga često se oslanja na krajnje monotone i dosadne postupke. Tako se javlja potreba za elektroničkom obradom informacija. Pod elektroničkom obradom informacija smatramo upotrebu računara kao sredstva za automatsku obradu podataka. Osnovne karakteristike elektroničke obrade podataka su sljedeće: brzina, repetitivnost, tačnost, pouzdanost i ekonomičnost.

Šta je računar?

Računar je svaki uređaj koji je sposoban da prima podatke od korisnika, da ih memorira i obrađuje prema zadanim uputama (programu) i da saopći rezultate obrade.

 Računar je superiorniji od čovjeka u brzini, jasnoći, preciznošću i količini memoriranih informacija. Ipak, računar ima jednu suštinsku manu u odnosu na čovjeka – teško se snalazi u nepredviđenim situacijama, jer ne posjeduje inteligenciju.

Šta je informacioni sistem?

Informacioni sistem predstavlja skup ljudi, postupaka i opreme koji po određenoj organizaciji i metodama prikupljaju, zapisuju, obrađuju, memoriraju i prikazuju informacije.