Desktop

Radna površina (Desktop) se koristi za rad s računarom i omogućava pristup svim programima i datotekama na računar. Na radnu se površinu smještaju programi i dokumenti s kojima radimo, na noj se nalaze ikone  (prečaci – Shortcut) za pokretanje programa, na dnu se nalazi traka sa zadacima (programska traka - Taskbar), a u donjem lijevom uglu je tipka Start koja otvara glavni meni.

Ikone omogućuju brz pristup do programa i dokumenata na disku. Na radnoj površini je standardno postavljena ikona Recycle Bin, dok sve ostale ikone korisnici postavljaju prema želji i potrebi.

Radna površina može se prilagoditi potrebama i navikama korisnika. Ukoliko isti računar koristi više korisnika, svaki korisnik može radnu površinu prilagoditi sebi i spremiti zadane postavke pod određenim imenom, kako bi se one po prijavi korisnika učitale u sistem računara.    

Radna površina prilagodi se tako da se izabere tema radne površine (podloga), rezolucija, čuvar ekrana (Screen Saver) i sheme boja u Windowsima. Radnu površinu prilagođavamo tako da kliknemo desnom tipkom miša na radnu površinu i iz objektnog menia izaberemo naredbu Properties. Otvori se dijaloški okvir Display Properties prikazan na sljedećoj slici:

Nakon odabira određene postavke, potrebno je kliknuti na Apply kako bi se izabrana postavka primijenila na radnu površinu, a dijaloški okvir ostao i dalje otvoren. Ako nakon odabira postavke želimo zatvoriti dijaloški okvir, kliknemo na OK. Ukoliko ne želimo primijeniti izabrane promjene, potrebno je kliknuti na Cancel.

Dijaloški okvir je podijeljen na pet kartica koje olakšavaju prilagodbu radne površine.

Prilagođenje pozadine radne površine odabirom teme

Tema je pozadina radne površine, a sastoji se od slike, zvukova, ikona i drugih elemenata. Temu biramo na kartici Themes (prva kartica) tako da otvorimo padajući popis i izaberemo odgovarajuću. U polju Sample vidimo kako pojedina tema izgleda, pa ako odabir odgovara, kliknemo na Apply (primijeni) kako bi dijaloški okvir ostao otvoren za odabir ostalih mogućnosti prilagođenja radne površine ili kliknemo na OK za istovremenu primjenu teme i zatvaranje dijaloškog okvira.

Odabir radne površine

Kao podlogu radne površine možemo izabrati sliku ili uzorak, tako da na kartici Desktop u popisu podloga izaberemo onu koja nam odgovara. Kada je označeno ime podloge, njena se slika prikaže na umanjenoj slici ekrana unutar dijaloškog okvira, što olakšava izbor. Izabrana podloga može biti rastegnuta preko cijelog ekrana (rastegnuto – Stretch), nalaziti se u sredini ekrana (sredina - Center) ili prekrivati ekran u obliku pločica (popločeno – Tile), što se određuje odabirom u polju Position: s desne strane popisa podloga.

 

Osim slika i uzoraka s popisa, podloga radne površine može biti bilo koja slika koja se nalazi na disku, npr. slika sa skenera. Da bismo takvu sliku postavili na radnu površinu, potrebno je pomoću tipke Browse... otvoriti dodatni dijaloški okvir u kojem se zatim bira potrebna slika. Prvo je potrebno otvoriti folder u kojem se slika nalazi, izabrati sliku (označiti je) i kliknuti na tipku Open. Izabrana slika se doda u popis podloga i prikaže na umanjenom zaslonu. Da bismo je primijenili na radnu površinu, potrebno je kliknuti na Apply.

Za promjenu podloge radne površine, dovoljno je u popisu izabrati drugu podlogu i kliknuti na Apply ili OK.

Tipka Customize Desktop... koristi se za dodatno prilagođenje radne površine tako da se određuje koje će se ikone nalaziti na radnoj površini, a prema želji, pojedina se ikona može i promijeniti.

Čuvar zaslona (Screen Saver)

Čuvar zaslona (Sreen Saver) koristi se za održavanje zaslona i pokreće se ukoliko određeno vrijeme ne koristimo miš ili tastaturu. U polju Screen Saver biramo njegov izgled, a na umanjenoj slici ekrana vidimo kako on izgleda. Pomoću tipke Preview dobijemo izgled izabranog čuvara zaslona preko cijelog ekrana.

U polju Wait određujemo nakon koliko će se minuta čuvar zaslona pokrenuti, ne diramo li miš ili tastaturu. Pomoću tipke  Settings određujemo detaljnije postavke čuvara zaslona, a same postavke ovise o onome što je odabrano.

U primjeru na sljedećoj slici izabran je "pomični tekst", a postavke ovog čuvara zaslona omogućuju upis vlastitog teksta te njegovo podešavanje odabirom boje podloge, oblikovanja fonta teksta (vrstu slova, veličinu i boju slova), položaj na ekranu te brzinu kretanja, odnosno pomicanja teksta preko ekrana.

 

Za prekid čuvara zaslona dovoljno je pomaknuti miš ili pritisnuti bilo koju tipku na tastaturi. Kada se čuvar zaslona deaktivira, prikaže se početni ekran u kojem se potrebno ponovo prijaviti ("logirati") u Windowse te unijeti lozinku, ukoliko se za prijavu određenog korisnika traži lozinka.

Ako se želite deaktivacijom čuvara zaslona vratiti u program u kojem ste stali bez ponovnog "logiranja" u sistem, isključite mogućnost On resume, password protect ispod tipke Settings.

Podešavanje izgleda Windowsa

Na kartici Appearance dijaloškog okvira Display Properties podešava se izgled prozora Windowsa mijenjanjem i podešavanjem shema boja.

 

Izgled prozora i tipki može imati Windows XP stil i Windows klasični stil, kakav je korišten u verzijama 95, 98 i Millennium. Ovisno o odabiru stila prozora i tipki, u polju Color scheme dostupne su različite kombinacije boja. U Windows XP stilu moguće su tri sheme boja: plava, srebrna i maslinasta, dok Windows klasični stil nudi čitavu paletu shema boja. Nakon što se izabere shema boja u popisu, unutar dijaloškog okvira se vidi njen uzorak, odnosno boja pozadine radne površine, boja prozora poruke, te boja aktivnog i neaktivnog prozora programa.

Osim sheme boja, na kartici Appearance bira se i veličina fonta prozora programa i dokumenata. Kada se izabere određena shema boja, ona će se primijeniti na sve programe u kojima radimo pod Windowsima.

Da bismo promijenili trenutnu shemu boja, potrebno je ponoviti izbor i kliknuti na gumb  Apply ili  OK.

Podešavanje rezolucije i broja boja

Na kartici Settings podešava se rezolucija i broj prikazanih boja. Rezolucija može biti od minimalno 800x600 piksela (točkica) pa naviše, što ovisi o karakteristikama monitora. Uobičajena rezolucija za ekrane 14" ili 15" incha je 800x600.

 

Za podešavanje rezolucije potrebno je klizač povući u potrebnom smjeru (lijevo ili udesno), dok se ispod njega ne pojavi brojčana oznaka potrebne (ili preporučene) rezolucije. Tada se otpusti tipka miša. Manja rezolucija rezultira većim izgledom zaslonskih dijelova (veće ikone i veći natpisi na meniu i alatnim trakama), dok veća rezolucija smanjuje dijelove zaslona, što se vidi u polju Display na umanjenoj slici monitora.

U polju Color quality određuje se kvaliteta prikazanih boja odabirom odgovarajuće mogućnosti.