Razvoj sistema za tabelarne proračune na PC računarima

Slično kao i kod sistema za obradu teksta, prvi programi za tabelarne proračune mnogo su se razlikovali od današnjih. Prvi programi za tabelarne proračune bili su orijentirani isključivo na tablična izračunavanja, tako da su omogućavali isključivo rad sa tablicama, i ni sa čim drugim. Tablice se nisu mogle miješati sa propratnim tekstom, tako da same za sebe nisu predstavljale dokument koji bi se mogao odštampati i prezentirati. Obično su se tadašnji programi za tabelarne proračune koristili isključivo za obavljanje samih proračuna, nakon čega su se proračunate tablice morale "uvoziti" u neki od tekst procesora ili programa za stolno izdavaštvo u cilju dobijanja finalnog dokumenta.

Programeri su ubrzo shvatili da je opisani rad sa programima za tabelarne proračune isuviše zamoran, pa su ovakvim programima počeli dodavati izvjesne elemente, koji su, pored čistih izračunavanja, omogućavali i oblikovanje tablica, kao i njihovu prezentaciju u formi samostalnog dokumenta. Jedan od prvih programa za tabelarne proračune koji je omogućavao ovakvu prezentaciju bio je program Lotus 1-2-3. Prve verzije Lotusa bile su namijenjene za MS-DOS operativni sistem, dok su novije verzije prilagođene Windows operativnim sistemima. Lotus 1-2-3 je i danas jedan od najpopularnijih programa za tabelarne proračune za PC računare (razumije se da su današnje verzije Lotusa neuporedivo naprednije od prvih verzija, s obzirom da se radi o progra­mu koji se razvija preko dvadeset godina).

Vjerovatno najpopularniji program za tabelarne proračune za PC računare je Microsoft Excel, koji ćemo skraćeno zvati samo Excel (čita se iksel). Ovaj program prosto zadivljuje svojim mogućnostima. Excel u sebi, pored osobina svojstvenih isključivo programima za tabelarne proračune, sadrži integrirane gotovo sve elemente sistema za obradu teksta. Stoga je, teoretski gledano, pomoću Excela moguće pripremiti i oblikovati čak i bilo koji tekstualni dokument koji bi se mogao uraditi pomoću Microsoft Worda. Naravno, ovakav rad ne bi bio praktičan, jer će se pomoću namjenskih programa za obradu teksta ista stvar uraditi znatno jednostavnije. Međutim, ovdje smo samo željeli da istaknemo obuhvatnost programa Excel. Pored već pomenutog Excela i Lotusa, u široj upotrebi je i program za tabelarne proračune Quattro Pro.

Gotovo svi današnji programi za tabelarne proračune omogućavaju i prikaz poslovne grafike, odnosno prikaz tabelarnih podatka u vidu raznovrsnih dijagrama. U posljednje vrijeme, programi za tabelarne proračune integriraju i neka svojstva geografskih informacionih sistema, poput mogućnosti prikaza digitaliziranih geografskih karata.