Umetanje simbola

Umetanje simbola je jedan od načina za upisivanje u dokumente onih znakova koje ne možemo naći na tastaturi. Unos se vrši klikom na meni Umetanje i odabirom naredbe Simbola… dobijemo dijaloški okvir Simbol kao na slici 10.

Slika 10.

Željeni znak se unosi pritiskom na tipku Umetni u donjem uglu dijaloškog okvira ili dvostrukim klikom na simbol.